Indywidualna stymulacja słuchu

Metoda J-IAS – indywidualna stymulacja słuchu

Historia

Twórcą metody J-IAS jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). Stwierdził on, że u części uczniów, którzy mają problemy z koncentracją uwagi, prawidłową pisownią, czytaniem występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

W tej grupie dzieci w konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych. Dzieci z tym zaburzeniem mają zaniżoną samoocenę. Lepiej pracują w cichych pomieszczeniach niż w głośnych klasach. Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w
uczeniu się, dysleksją, ADD, ADHDK występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców. Daje drugą szansę, aby otrzymać odpowiednią, skumulowaną specyficzną stymulację i tym samym za pomocą neuronalnej plastyczności poprawić słuchowe przetwarzanie. Jeśli u dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

JIAS jest metodą, która pozwala na pełną indywidualizację programu dla każdego pacjenta w zakresie:

Częstotliwości: program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Specjalnie skomponowana muzyka pozwala na przetwarzanie każdej częstotliwości osobno dla każdego ucha.

Półkulowej stymulacji: w naszej indywidualnej stymulacji przygotowując płyty bierzemy również pod uwagę lateralizację przetwarzania słuchowego. Staramy się poprzez słuchanie muzyki pozytywnie wpłynąć na współpracę pomiędzy ośrodkami audytoryjnymi w obydwu półkulach, a tym samym poprawić przetwarzanie bodźców słuchowych.

Muzyki: poprzez muzykę precyzyjnie stymulujemy przetwarzanie słuchowe i rozumienie mowy, jak również jej przetwarzanie.

Dla kogo jest J-IAS?

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • z osobami, u których mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z osobami, które mają problemy z prawidłową pisownią i czytaniem w wyniku zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • z osobami z zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji, zwłaszcza kiedy jest dużo bodźców utrudniających rozumienie i wyróżnianie dźwięków w tle,
 • z dziećmi z autyzmem,
 • z osobami z niedosłuchem,
 • z osobami po udarach,
 • z osobami, u których występuje nadwrażliwość słuchowa,
 • z osobami z szumami usznymi.

Przyczyny

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • małą ilość doświadczeń słuchowych, czy to w wyniku zbyt głośnego otoczenia czy wyniku zbyt małych możliwości do mówienia,
 • ogólne opóźnienie rozwoju.

Skutki

 • Słaba zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • wrażliwość na niektóre dźwięki,
 • brak rozumienia ustnych wypowiedzi,
 • mylenie podobnie brzmiących dźwięków lub głosek,
 • nieprawidłowa pisownia,
 • cichy i monotonny sposób mówienia,
 • nieprawidłowa artykulacja.